• Visie

Visie Bewust Bedrijf

Steeds meer individuen, bedrijven en organisaties beseffen zich dat we maar één aarde hebben en dat we allemaal afhankelijk zijn van elkaar. Er is verandering aan de orde in de wijze waarop wij ons leven, ons werk, onze organisaties en de wereld inrichten. Ons potentieel zit vooral in ons bewustzijn. Met ons bewustzijn sturen wij de materiële wereld, onze organisaties. Wat in de wereld en in onze organisaties gebeurt laat zien hoe het met ons bewustzijn is gesteld. Zo binnen zo buiten. Eenzijdig materiële groei heeft zijn grens bereikt. Groei in bewustzijn brengt de balans terug en geeft nieuw perspectief. Bewust Bedrijf, organisatieadvies & training biedt concrete instrumenten om ons bewustzijn als enorm veranderpotentieel te benutten.

Alles is energie

Energie is de basis van al het leven. Alles is energie. In ons leven en in de natuur hangt alles samen, niets berust op toeval. Zelfs gedachten zijn energie. Hoe wij denken bepaalt hoe de energie gaat stromen en hoe ons leven zich ontvouwt. Energie trekt soortgelijke energie aan. We noemen dit resonantie. Positieve gedachten trekken positieve gebeurtenissen aan, angst trekt angst aan, liefde trekt liefde aan, etc. Alles wat we energie geven groeit, als we ergens energie instoppen komt er ook weer energie terug. Dit kan voor en tegen ons werken. Veel aandacht geven aan iets wat je niet wilt -‘als de concurrentie ons maar niet voor is’- vergroot de kans dat de concurrentie ons inderdaad voor zal zijn. 
Energie heeft richting nodig, een doel, een duidelijke missie. Met een heldere en gedeelde missie werkt energie vele malen krachtiger. De energie is dan gefocust en leidt tot creatie. De zaken die we doen geven ons dan ook energie, we krijgen echt wat van de grond en worden schepper van ons eigen werk en leven.

Verandering aan de buitenkant of transformatie

Bedrijven voeren ingrijpende veranderingen en reorganisaties door als antwoord op problemen, crises en veranderende omstandigheden. In de praktijk blijkt dat de resultaten van reorganisaties vaak tegenvallen. Veranderingen blijven veelal beperkt tot de buitenkant. Er wordt niet gekeken naar de werkelijke oorzaken die aan de problemen ten grondslag liggen, de dieper liggende disbalans of stagnatie wordt niet aangepakt en daarom ook niet benut als mogelijkheid voor verdere ontwikkeling. 
Misschien is wel de belangrijkste reden van mislukking van veel veranderingen dat de leiding van een bedrijf zich onvoldoende beseft dat verandering ook verandering van henzelf vraagt. Zo zal bijvoorbeeld het invoeren van Zelfsturende Teams nooit echt van de grond komen als de top diep van binnen niet gelooft in de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van medewerkers of als ze vast blijft zitten in een patroon van hiërarchisch denken en sterke controle.

Transformatie betekent letterlijk ‘de huidige vorm overstijgen’. Transformatie is een fundamentele veranderingen in een bedrijf, bijvoorbeeld verandering van het productie- of marketingconcept, het starten van een nieuwe kernactiviteit, of aanpassing van de missie en visie van het bedrijf. Dit begint uiteindelijk altijd bij een verandering van het bewustzijn van het management van het bedrijf. Een ruimer bewustzijn geeft een nieuw zicht op de huidige stand van zaken in een bedrijf. Transformatie kan plaatsvinden als de leiding de moed en bereidheid heeft om deze nieuwe inzichten door te voeren in alle aspecten van het bedrijf. In de praktijk zien we vaak dat er vanzelf transformaties ontstaan, als de leiding zelf een transformatieproces is aangegaan. Nieuwe inzichten en een ruimer bewustzijn leiden vaak vanzelf al tot een nieuwe wijze waarop zaken worden aangepakt.

Zo binnen zo buiten

In de buitenwereld spiegelt zich onze binnenwereld. De vormen die wij om ons heen tegenkomen hebben we grotendeels zelf gecreëerd. Als we dit gegeven werkelijk tot ons door laten dringen, dan ontstaat vanzelf meer bewustzijn van wie wij zijn, hoe we denken, hoe wij in het leven staan en hoe wij naar onze omgeving kijken. 
Als zaken in de ‘buitenwereld’ niet bevallen, dan willen we daar graag wat aan doen. Werkplannen, strategiedocumenten en actielijsten vullen onze dagelijkse agenda’s. Als we de hermetische wet ‘zo binnen, zo buiten’ serieus nemen, dan gaan wij ons andere vragen stellen als zaken in de buitenwereld niet bevallen: ‘wat doe ik / wat doen wij waardoor dit probleem zich voordoet?’. ‘Hoe kijken wij, hoe denken wij, hoe handelen wij waardoor gebeurt wat er gebeurt en wat zouden wij hieraan moeten veranderen om het tij te keren’. 
Het principe van ‘zo binnen, zo buiten’ is een belangrijke rode draad in het werk van Bewust Bedrijf, zowel in trainingen, workshops, organisatiebegeleiding als coaching.

Co-creatie

Co-creatie betekent letterlijk samen creëren, samen scheppen. Het is een ontwikkelingsstadium verder dan goede samenwerking. Het vereist meer bewustzijn, zuivere intentie en aansluiten bij het groter geheel en leidt daarmee ook tot resultaten van een hogere orde, bijdragend aan dat geheel. Met co-creatie gebruiken we ons unieke menselijke vermogen om te manifesteren, in samenwerking met extra krachten die ons hierbij ondersteunen. ‘Co’ slaat zowel op het samen met anderen creëren, als op het samenwerken met de niet stoffelijke wereld. Bij co-creatie bouw je een gezamenlijk veld op en vorm je samen een organisme, met een gezamenlijk hart en een ziel waarop ieder is afgestemd. Voor succesvolle co-creatie is het nodig om een gezamenlijke droom te hebben en een groep stabiele en zelfbewuste deelnemers die in hun kracht staan, op zichzelf vertrouwen en hun impulsen volgen. Ons hart is het centrale orgaan, waar vanuit we ons verbinden en afstemmen op onszelf, op het doel, op elkaar en op het grotere plan wat hierachter schuil gaat. 
Met co-creatie zijn de afzonderlijke groepsleden oneindig veel krachtiger en meer afgestemd dan wanneer ze alleen zouden opereren. Het vraagt oefening om dat met een groep te doen. Voor teams en organisaties vraagt dit vaak nog een flinke cultuurverandering. 
Ik begeleid teams en bedrijven in het werken op basis van co-creatie. Dit kan in de vorm van organisatieadvies, teambegeleiding of door het aanbieden van een korte workshop ‘Co-creatie’ op maat. Wil je hier meer over weten, neem dan gerust vrijblijvend contact op. 
Meer informatie in bijgaand artikel.

Een nieuwe wereld

We leven in een turbulente tijd, waarin grote verschuivingen plaats lijken te vinden. De verschillende crises maken duidelijk dat er geen ruimte meer is voor eenzijdige materiële groei. Dat kan de draagkracht van de aarde eenvoudigweg niet aan. Verschillende oude profetiën geven aan dat in deze periode het materialisme zo sterk is, dat andere waarden steeds meer ondergeschikt raken. 
De enige groei die wel aan de orde is, is de groei van ons bewustzijn. Door groei van ons bewustzijn nemen onze vermogens toe om te creëren, om de aarde en onze bedrijven weer in balans te brengen en om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. De Maya-profetie geeft aan dat veel kunstmatig gecreëerde werkelijkheden richting 2012 vastlopen, waardoor we vanzelf afstevenen op een transformatie. De oude hiërarchische structuur verliest aan kracht, de ontwikkeling van de mens bepaalt zijn plaats in het geheel.  De kracht van de uiterlijke technologie bepaalt niet langer welk land of welk bedrijf het sterkste en het machtigste is. Er ontstaan nieuwe vormen van technologie, waarbij ons bewustzijn een belangrijke basis vormt. 
Inmiddels zijn al enorm veel positieve ontwikkelingen gaande, zoals C2C (Cradle to cradle), MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen), ontwikkeling van vrije energie, etc. Steeds meer bedrijven en organisaties beseffen dat we grenzen bereiken en dat we allemaal afhankelijk zijn van elkaar. De missie van Bewust Bedrijf is om een bijdrage te mogen leveren aan deze ontwikkeling.