Algemene Voorwaarden

Voor alle activiteiten van Bewust Bedrijf zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing:

1 Algemeen

1.1 In het hiernavolgende wordt onder “opdrachtnemer” Bewust Bedrijf, organisatieadvies & training te Wadenoijen verstaan.

1.2 Onder “opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de wederpartij van Bewust Bedrijf, degene die aan Bewust Bedrijf een opdracht heeft verstrekt.

1.3 Van de inhoud van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, adviezen en overige rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2.2 Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

3 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en offertes, zowel mondeling als schriftelijk, worden vrijblijvend uitgebracht, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

4 Totstandkoming overeenkomst

4.1 Een overeenkomst wordt geacht de opdrachtnemer niet eerder te binden dan nadat zij schriftelijk door de opdrachtnemer is bevestigd.

4.2 De opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren. De opdrachtnemer garandeert niet dat het blijkens de opdracht beoogde resultaat zal worden bereikt.

4.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat de opdracht of een gedeelte daarvan door een niet aan opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheid slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, zonder dat de omvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt uitgebreid, zal opdrachtnemer de diensten verrichten op een wijze die de overeengekomen werkzaamheden zoveel mogelijk benaderen, waarbij de opdrachtgever verplicht is de overeengekomen vergoeding te voldoen. Indien de omvang van de werkzaamheden door de gewijzigde uitvoering wel wordt uitgebreid, is de opdrachtgever verplicht de kosten van deze extra uitvoering te voldoen, indien deze niet meer bedragen dan 15 procent van het overeengekomen bedrag. De opdrachtnemer zal altijd met de opdrachtgever in overleg treden als de omvang van de werkzaamheden wordt uitgebreid.

4.4 De opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. De opdrachtnemer is eveneens bevoegd om op enig moment consultants of andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personeelsleden te vervangen. Zij zal hier altijd duidelijk over communiceren met de opdrachtgever.

4.5 De opdrachtnemer is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

5 Prijzen

5.1 Opdrachtnemer zal kosten in rekening brengen, in overeenstemming met de verrichte diensten en de aanvaarde verantwoordelijkheden. De kosten worden bepaald op grond van de aan de opdracht bestede hoeveelheid arbeid en kosten. Voorafgaand aan de start van een opdracht worden de in rekening te brengen kosten schriftelijk aan de opdrachtgever ter goedkeuring gemeld.

5.2 Indien schriftelijk niet anders is overeengekomen gelden de prijzen van de opdrachtnemer exclusief BTW, reiskosten en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen.

5.3 Voor alle door de opdrachtnemer te verrichten diensten worden de in de offerte gepubliceerde prijzen in rekening gebracht, die gelden op het moment waarop de opdracht wordt verstrekt.

5.4 De opdrachtgever is verplicht om aan de door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte onkosten te vergoeden, voor zover deze niet uitdrukkelijk zijn inbegrepen in de overeengekomen vergoedingen.

6 Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient het door de opdrachtgever wegens diensten verschuldigde bedrag uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. De opdrachtgever wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.

6.2 De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen zonder enige aftrek of verrekening en zonder opschorting uit welke hoofde dan ook.

7. Niet betaling

7.1 Betaling kan niet worden opgeschort op grond van beweerde ondeugdelijke dienstverlening of wegens enige andere door de afnemer gepretendeerde vordering.

7.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtnemer gerechtigd aan de opdrachtgever een vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente, vermeerderd met 2% per jaar.

8. Incasso- en proceskosten

Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, verband houdend met het niet tijdig betalen van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onder buitengerechtelijke kosten zijn begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling naast de verschotten en het honorarium van degene die door de opdrachtnemer met de invordering belast is. Indien het faillissement van de afnemer wordt aangevraagd, is deze buiten de hoofdsom en de daarop drukkende buitengerechtelijke kosten en de contractuele rente eveneens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.

9 Annulering door de opdrachtgever

9.1 Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk aan de opdrachtnemer te geschieden. In dit schrijven dient aangegeven te worden wat de reden is van de annulering.

9.2 Indien de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het overeengekomen bedrag verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen in het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: 
- bij annulering meer dan twee maanden vóór aanvangsdatum: geen doorbelasting; 
- bij annulering meer dan één maand vóór aanvangsdatum: 25%;

- bij annulering binnen één maand vóór aanvangsdatum: 50%;

- bij annulering binnen twee weken vóór uitvoering: 100%.

9.3 In geval van open trainingen kan bij een training een afwijkende annuleringsregeling zijn vermeld op site van Bewust Bedrijf. In dat geval geldt de annuleringsregeling die op de site van Bewust Bedrijf is vermeld bij die betreffende training.

9.4 In geval van een individueel coachtraject  worden bij annulering de volgende kosten in rekening gebracht:
- alle ontwikkelings- en voorbereidingskosten die op het moment van de annulering gemaakt zijn
- 50 % van de kosten bij annulering tussen 0 en 1 week voor de activiteit
- voor een gesprek binnen het coachtraject wordt 50% van de kosten in rekening gebracht wanneer het gesprek minder dan 1 dag van tevoren wordt afgezegd

9.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is het de opdrachtgever nimmer toegestaan om het moment waarop de diensten volgens de overeenkomst door de opdrachtnemer dienen te worden verricht te wijzigen.

9.6 Onverminderd het hierboven bepaalde, zullen de kosten die derden bij annulering aan de opdrachtnemer in rekening brengen, aan de opdrachtgever die een opdracht annuleerde worden doorbelast.

10 Overmacht

10.1 In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat de opdrachtnemer daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van de opdrachtnemer kan worden verlangd.

10.3 Indien de opdrachtnemer bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de reeds verrichte prestaties te factureren en is de opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

11 Uitvoering van de overeenkomst

11.1 Ten aanzien van de deelnemers, die tijdens een project of training niet of niet permanent aanwezig zijn, blijven de gehele overeengekomen deelnamekosten verschuldigd, zonder dat de deelnemer recht heeft op het bijwonen van een latere soortgelijke bijeenkomst.

11.2 De opdrachtnemer is gerechtigd deelnemers die de juiste uitvoering van trainingen verhinderen de toegang tot trainingen te ontzeggen.

11.3 Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor het wel of niet geheel of gedeeltelijk aanwezig zijn van de voor een project of training door de opdrachtgever beoogde deelnemers, noch van de registratie daarvan.

11.4 De opdrachtgever is gehouden de instructies van de opdrachtnemer ten aanzien van de (deelname aan) de uitvoering van de overeenkomst op te (doen) volgen.

11.5 Indien een opdracht of een onderdeel hiervan om welke reden dan ook door de opdrachtnemer niet blijkt te kunnen worden uitgevoerd op het overeengekomen moment, zal de opdrachtnemer hiervan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. In onderling overleg zal dan zo spoedig mogelijk een nieuwe datum voor uitvoering worden vastgesteld, dan wel gekozen worden voor een vervangende consultant / trainer of een alternatieve wijze of plaats voor de uitvoering van de opdracht.

12 Geheimhouding / Intellectuele eigendom

12.1 Ieder der partijen is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, afkomstig van de andere partij. De geheimhoudingsplicht strekt zich mede uit tot informatie, voortvloeiende uit het contact tussen de consultants en deelnemers aan projecten of trainingen.

12.2 Modules, modellen, technieken en/of instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de realisatie van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Openbaarmaking kan daarom alleen gebeuren na verkregen toestemming van opdrachtnemer.

12.3 Partijen zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om geheimhouding ten aanzien van de dit artikel bedoelde gegevens en informatie te verzekeren. Ieder der partijen zal er voor zorgdragen dat zijn personeelsleden, alsmede alle andere personen die door aan hen toe te rekenen omstandigheden beschikking hebben over de informatie, de geheimhoudingsplicht naleven.

12.4 De geheimhoudingsplicht blijft bestaan na de beëindiging van de overeenkomst.

12.5 Tenzij anders is overeengekomen wordt het benodigde werk en documentatiemateriaal door de opdrachtnemer verzorgd en zonder verdere kosten ter beschikking gesteld. Alle cursussen, opleidingen, documentatie, tekeningen, modellen, platen, films, foto’s, stempels, andere beeld-, geluids- en informatiedragers of andere hulpmiddelen en ontwerpen, software daaronder begrepen, zowel in geheel als in onderdelen, blijven eigendom van de opdrachtnemer. De opdrachtgever is gehouden iedere handeling na te laten die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden.

13 Gevolgen niet-nakoming

13.1 In geval de opdrachtgever een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt en/of in het geval van faillissement of surseance van betaling van één van beide partijen, heeft de contractspartij het recht op nakoming dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding te vorderen en/of schadevergoeding. De partij die de overeenkomst aldus beëindigt dan wel terecht haar verplichtingen opschort zal op grond van deze beëindiging of opschorting niet aansprakelijk jegens de contractspartij worden en deze beëindiging of opschorting zal geen afbreuk doen aan haar overige rechten.

13.2 Indien de opdrachtnemer een annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever accepteert, laat zulks onverlet de aanspraak van de opdrachtnemer op vergoeding van haar schade, waaronder behalve door haar vergeefs gemaakte kosten ook begrepen is de gederfde winst.

13.3 In geval van faillissement of surseance van de opdrachtgever, zoals hierboven weergegeven, zullen alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is onmiddellijk, zonder rechtelijke tussenkomst, opeisbaar zijn en zal de opdrachtnemer bevoegd zijn de overeenkomst te beëindigen of alle verplichtingen op grond van deze en andere overeenkomsten het de opdrachtgever te beëindigen of op te schorten. De opdrachtnemer hoeft niet de nakoming van de opdrachtgever te bewijzen.

13.4 In geval de opdrachtnemer een activiteit annuleert waarvoor de opdrachtgever reeds heeft betaald, dan verplicht de opdrachtnemer zich het betaalde geld terug te betalen aan de opdrachtgever binnen een termijn van 3 weken.

14 Aansprakelijkheid

14.1 In ieder geval zal de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zijn beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat met de betreffende individuele transactie is gemoeid.

14.2 Opdrachtnemer is, behoudens opzet en grove schuld, niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende, volg- en bedrijfsschade.

15 Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16 Klachtenprocedure en omgang met geschillen

16.1 Bij klachten over activiteiten van Bewust Bedrijf is altijd de eerste stap dat hierover in open gesprek tussen opdrachtgever (of deelnemer aan activiteiten) en eindverantwoordelijke van de activiteit (opdrachtnemer) wordt gesproken. De opdrachtgever krijgt hier uitgebreid de gelegenheid om de klacht helder te formuleren. Opdrachtnemer zal zich hierbij inspannen om de kern te doorgronden van hetgeen de opdrachtgever te melden heeft. Vanuit het principe van een lerende organisatie voert Bewust Bedrijf dit gesprek met de intentie om haar producten te kunnen verbeteren door reacties van haar klanten.
De opdrachtnemer verplicht zich de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na indiening van de klacht, in behandeling te nemen.

16.2  Uitgangspunt is om klachten zoveel mogelijk in de minne op te lossen. De intentie van de gesprekken rondom de klachten is om er samen uit te komen, waarbij zowel het belang van de opdrachtnemer als de opdrachtgever wordt gerespecteerd.

16.3  In geval de opdrachtgever en opdrachtnemer het erover eens zijn dat opdrachtgever aantoonbare schade heeft ondervonden door de activiteiten van de opdrachtnemer, dan heeft de opdrachtnemer de plicht om dit te herstellen, voor zover dit in haar vermogen ligt. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze de opdrachtnemer hiertoe ook de kans geeft.

16.4  Als bovenstaande niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing heeft geleid, wordt de klacht voorgelegd aan een gecertificeerd mediator, aangesloten bij de NMI (Branchevereniging van Mediators). Deze mediator moet een uitspraak doen, die bindend is voor de opdrachtnemer en de mediator zal de nakoming van de uitspraak bewaken.

16.5  Overige opmerkingen over bovenstaande klachtenprocedure:

a.     Bewust Bedrijf, organisatieadvies & training beschikt over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

b.     Klachten worden ten alle tijden vertrouwelijk behandeld

c.     Het verloop van de klachtafhandeling wordt schriftelijk vastgelegd en komt ter beschikking van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer; opdrachtnemer verplicht zich deze schriftelijke rapportage minimaal 2 jaar te bewaren.