• Visie

Visie Bewust Bedrijf

Steeds meer mensen en bedrijven beseffen zich dat we maar één aarde hebben en dat we allemaal verbonden zijn met elkaar. Er is verandering nodig in de wijze waarop wij ons leven, ons werk, onze organisaties en de wereld inrichten. Dit vraagt op de eerste plaats een verandering van ons bewustzijn. Hiermee sturen wij de materiële wereld en onze organisaties. Wat in de wereld en in onze organisaties gebeurt laat zien hoe het met ons bewustzijn is gesteld. Zo binnen zo buiten. Eenzijdig materiële groei heeft zijn grens bereikt. Groei in bewustzijn brengt de balans terug en geeft nieuw perspectief. Bewust Bedrijf, organisatieadvies & training biedt concrete instrumenten om vanuit ons bewustzijn ons leven zinvoller en de wereld mooier te maken.

Alles is energie

Energie is de basis van al het leven. Alles is energie. In ons leven en in de natuur hangt alles samen, niets berust op toeval. Zelfs gedachten zijn energie. Hoe wij denken bepaalt hoe de energie gaat stromen en hoe ons leven zich ontvouwt. Energie trekt soortgelijke energie aan. We noemen dit resonantie. Positieve gedachten trekken positieve gebeurtenissen aan, angst trekt angst aan, liefde trekt liefde aan, etc. Alles wat we energie geven groeit, als we ergens energie instoppen komt er ook weer energie terug. Dit kan voor en tegen ons werken. Veel aandacht geven aan iets wat je niet wilt -‘als de concurrentie ons maar niet voor is’- vergroot de kans dat de concurrentie ons inderdaad voor zal zijn. 
Energie heeft richting nodig, een doel, een duidelijke missie. Met een heldere en gedeelde missie werkt energie vele malen krachtiger. De energie is dan gefocust en leidt tot creatie. De zaken die we doen geven ons dan ook energie, we krijgen echt wat van de grond en worden schepper van ons eigen werk en leven.

Verandering aan de buitenkant of transformatie

Bedrijven voeren ingrijpende reorganisaties door om problemen op te lossen. In de praktijk vallen de resultaten hiervan vaak tegen, het blijft vaak beperkt tot de buitenkant. De werkelijke oorzaken achter de problemen en de diepere disbalans worden niet aangepakt. 
Vaak is de belangrijkste reden van mislukking van veel veranderingen dat de leiding van een bedrijf zich onvoldoende beseft dat verandering ook verandering van henzelf vraagt. Zo zal bijvoorbeeld het invoeren van Zelfsturende Teams nooit echt van de grond komen als de top diep van binnen twijfelt aan de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van medewerkers of als ze blijft vanuit hiërarchie en controle.

Transformatie betekent letterlijk ‘de huidige vorm overstijgen’. Transformatie is een fundamentele veranderingen in een bedrijf, bijvoorbeeld verandering van het productie- of marketingconcept, het starten van een nieuwe kernactiviteit, of aanpassing van de missie en visie van het bedrijf. Dit begint uiteindelijk altijd bij een verandering van het bewustzijn van het management van het bedrijf. Een ruimer bewustzijn geeft een nieuw zicht op de huidige stand van zaken in een bedrijf. Transformatie kan plaatsvinden als de leiding de moed en bereidheid heeft om deze nieuwe inzichten door te voeren in alle aspecten van het bedrijf. In de praktijk zien we vaak dat er vanzelf veranderingen in een bedrijf ontstaan, nadat de leiding zelf een transformatieproces heeft doorgemaakt. Nieuwe inzichten en een ruimer bewustzijn leiden vanzelf al tot een nieuwe wijze van werken.

Zo binnen zo buiten

De buitenwereld spiegelt onze binnenwereld. De vormen om ons heen hebben we zelf gecreëerd. Als we dit werkelijk tot ons door laten dringen, ontstaat vanzelf meer inzicht in wie wij zijn, hoe we denken en hoe wij naar onze omgeving kijken. 
Als de ‘buitenwereld’ niet bevalt, dan willen we daar graag wat aan doen. We gaan in de weer met werkplannen, nieuwe strategieën en actielijsten. Als we ‘zo binnen, zo buiten’ serieus nemen, dan gaan wij ons andere vragen stellen: ‘wat doe ik / wat doen wij waardoor dit probleem zich voordoet?’. ‘Hoe kijken wij, hoe denken wij, hoe handelen wij waardoor gebeurt wat er gebeurt en ‘wat zouden wij hieraan moeten veranderen om het tij te keren’.

Co-creatie

Co-creatie betekent samen creëren, samen scheppen. Dit gaat een stap verder dan goede samenwerking. Het vereist meer bewustzijn, een zuivere intentie en aansluiten bij het groter geheel. Daarmee leidt het ook tot resultaten van een hogere orde, je draagt bij aan dat groter geheel. Met co-creatie manifesteren we in samenwerking met extra krachten om ons heen. ‘Co’ slaat zowel op het samen met anderen creëren, als op het samenwerken met de niet stoffelijke wereld. Bij co-creatie bouw je een gezamenlijk veld op en vorm je samen een organisme, met een gezamenlijk hart en een ziel waarop ieder is afgestemd. Succesvolle co-creatie vraagt dat je een gezamenlijke droom hebt en een groep stabiele en zelfbewuste mensen die in hun kracht staan, die op zichzelf vertrouwen en hun impulsen durven te volgen. Met ons hart verbinden wij ons met onszelf, met elkaar, met het doel en met het grotere plan waar wij op aangesloten zijn. 
In co-creatie zijn de afzonderlijke mensen oneindig veel krachtiger en beter afgestemd, dan wanneer ze alleen zouden werken. Dit vraagt oefening en voor teams en organisaties betekent dit vaak een grote cultuurverandering. 
Ik heb zelf veel ervaring opgedaan met co-creatie en manifestatie en gebruik die ervaring graag in de begeleiding van teams en bedrijven. 
Meer informatie in bijgaand artikel.

Een nieuwe wereld

We leven in een turbulente tijd, de wereld staat op zijn kop. Eenzijdige economische en materiële groei loopt vast, de aarde kan dat eenvoudigweg niet meer aan. Veel systemen om onze complexe samenleving te organiseren werken niet meer en beginnen te kraken. Steeds meer mensen haken af of vallen tussen de wal en het schip. Meerdere profetieën geven aan dat we in een periode van transitie zitten. Van oud materialistisch denken naar meer inclusief en holistisch denken. De groei van ons bewustzijn is hierin alles bepalend. Onze vermogens om te creëren nemen steeds meer toe, we kunnen de aarde en onze bedrijven op een nieuwe manier in balans brengen en nieuwe ontwikkelingen in gang zetten. Steeds meer bedrijven en organisaties beseffen dat we grenzen bereiken en dat we allemaal afhankelijk zijn van elkaar. De missie van Bewust Bedrijf is om aan deze ontwikkeling bij te dragen.